مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

- پلن 8 - نا محدود

این محصول / خدماتی که شما انتخاب کرده اید نیاز به یک دامنه دارد، پس نام دامنه مورد نظر خود را در زیر وارد کنید.

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://
* ثبت دامنه رایگان تنها در موارد زیر قابل اجراست: .ir, .co.ir, .net.ir, .org.ir, .gov.ir, .ac.ir, .id.ir, .sch.ir, .com, .net, .org, .biz