مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
پلن تست - این پلن صرفا جهت تست و یک ماهه می باشد، در صورت تمایل بعد از یک ماه به هر یک از پلن های زیر قابل انتقال می باشد.

رایگان!
پلن 1 - 50 مگابایت - سالیانه 35.000 تومان - cPanel

پلن 2 - 100 مگابایت - سالیانه 65.000 تومان - cPanel

پلن 3 - 500 مگابایت - ماهانه 12.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel

پلن 4 - 1 گیگابایت - ماهانه 27.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن 5 - 3 گیگابایت - ماهانه 27.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن 6 - 5 گیگابایت - ماهانه 36.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن 7 -10 گیگابایت - ماهانه 59.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلن 8 - نا محدود - ماهانه 175.000 تومان - 2 ماه رایگان در خرید یک ساله - cPanel

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.38.214) وارد شده است.